backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní jídelna

INFORMACE K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ STRAVNÉHO A CHODU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ BENEŠOVO NÁM. 590, PARDUBICE

V jídelně je nainstalován elektronický systém výdeje stravy s využitím ident. čipů a pardubické karty. Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodiče) na účet ŠJ. Jídelna nepřijímá hotovost za stravné. Každý strávník(rodič žáka) si zadá trvalý příkaz k úhradě stravného na 10 školních měsíců ze svého účtu a každý nový strávník si zajistí  nejdéle do 30.06. pardubickou kartu.

GE Money Bank Pardubice, náměstí Republiky 2686

číslo účtu:   10006 - 9701120524/0600
Variabilní symbol  =  rodné číslo dítěte, pokud s tím nesouhlasíte, bude Vám vedoucí školní jídelny přidělen variab. symbol jiný.

Konstantní symbol zadejte 0558

  1. Platba je zálohová předem. První platbu na září zadejte nejpozději k 20. 8. a platby následující tak, aby do dvacátého dne měsíce byla uskutečněna na měsíc následující. V opačném případě nebude možno oběd vydat. Poslední platbu do 20.05. 
  2. Výše trvalého příkazu na každý měsíc pro jednoho žáka činí:
  • žáci 7 let-10 let -     Kč 528,- (1 oběd 24.00 Kč x 22 dní)
  • žáci 11 let-14 let-    Kč 572,- (1 oběd 26.00 Kč x 22 dní)
  • žáci 15 let a více -  Kč 594,- (1 oběd 27.00Kč x 22 dní)

Vyhláška 107 z roku 2005 stanovuje zařazení žáků do kategorií dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce,tj. od 01.09. do 31.08. Dle zákona 561/2004sb.§24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Vyúčtování bude prováděno 1 x ročně k 30.06.

    Přeplatky za stravné se budou vracet na číslo účtu, které je uvedeno na vrácence přihlášky. Pokud během roku rodiče mění účet, je jejich povinností nahlásit změnu čísla účtu vedoucí školní jídelny. Nevyzvednuté přeplatky u strávníků, kteří ukončili školní docházku, přechází po roce do výnosů školy. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jídla poskytovaná v rámci školního stravování jsou vždy konzumována v prostorách školní jídelny. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka, ze zdravotních důvodů, kdy je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době tomu určené. Stravování zaměstnanců, zabezpečované ve vlastním zařízení organizace, se řídí podle ust. § 3 vyhl. č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 3 odst. 4 této vyhlášky poskytuje organizace svým zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci pro organizaci, alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce.

    Pro další dny nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit. Za neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada. OBĚDY musíte odhlásit osobně nebo telefonicky do 7.00 hod příslušného dne na tel. 464629211. Rodiče jsou povinni odhlásit dítě ze stravování, v opačném případě, budou hradit stravné v plné výš. Pokud první den nemoci nebyl oběd odhlášen, bude na tento den vydán zákonnému zástupci. Pokud se strávník bude stabilně stravovat jen některé dny v týdnu, je možné provést změnu po domluvě s vedoucí školní jídelny a přizpůsobit výši zálohy.

        Při plánovaném výletu, soustředění jsou strávníci povinni odhlásit oběd do středy        předcházejícího týdne, kdy se výlet nebo soustředění uskuteční.

    Každý strávník musí vlastnit pardubickou kartu,o kterou zažádá v kanceláři zástupců. Tuto kartu bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Při poškození karty nebo při její ztrátě je nutné dát udělat duplikát této karty, opět v kanceláři zástupců, v ceně 50,- Kč. Ztrátu pardubické karty je nutno ihned nahlásit vedoucí školní jídelny. Při ztrátě pardubické karty si žák vyzvedne za poplatek 50,-Kč kartu náhradní, kterou bude používat do doby vystavení duplikátu. Poplatek bude vrácen při nepoškozené kartě.

    Žáci mají možnost vybírat oběd ze dvou jídel sami prostřednictvím počítače v šatně jídelny a nebo na internetu na stánkách www.strava.cz. K registraci po internetu je za potřebí heslo, které vám přidělí vedoucí školní jídelny.

 

DNE: 1. 9. 2015 Vedoucí školní jídelny Iveta Hronová

Soubory ke stažení: